Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Oznamy obecného úradu

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LOVČICA-TRUBÍN Č. 1/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA KALENDÁRNY ROK 2018

Zverejnené 14.12.2017


 

Rozpočet obce Lovčica-Trubín na roky 2018 - 2020

Zverejnené 14.12.2017


 

Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000492-800 o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v ku Lovčica

Zverejnené 5.12.2017


 

Oznam poľovníckej organizácie Hrádok

Poľovnícka organizácia Hrádok Lovčica-Trubín organizuje v termínoch 18.novembra, 16.decembra 2017 a 6. januára 2018 Spoločné poľovačky. 
Poľovačky budú prebiehať na lesných aj poľnohospodárskyc ...viac...

Zverejnené 13.11.2017


 

FyzioKlub - Mgr. Helena Sedliaková

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.
Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organ ...viac...

Zverejnené 15.8.2017


 

Oznam stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

oznam.png

Zverejnené 3.7.2017


 

Kalendár vývozu odpadu

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2017

18. 01. 2017
20. 02. 2017
20. 03. 2017
18. 04. 2017
15. 05. 2017
19. 06. 2017
13. 07. 2017
11. 08. 2017
11. 09. 2017
12. 10. 2017
...viac...

Zverejnené 23.1.2017


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. č. 469/2016Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.09.2016 začala na základe žiadosti p. Ľudovíta Jasenáka, bytom Trubín 220, 966 23 Lovčica-Trubín, konanie o vydanie súhlasu na výrub 218 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. č. CKN 2561 k. ú. Trubín z dôvodu, že kroviny znemožňujú vykonať oplotenie uvedeného pozemku, ktorý je v celosti vo vlastníctve žiadateľa. 

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 


3503374

Úvodná stránka