Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín, k. ú. Lovčica, novovytvorenú parcelu CKN č. 426/13 vyznačená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 47 m2, identifikovaná geometrickým plánom č. 47110899-218/2016, vyhotovený dňa 07.12.2016, úradne overený dňa 13.12.2016, ktorá sa vytvorila z parcely CKN č. 426/1 vyznačená ako zastavené plochy a nádvoria o výmere 777 m2, v prospech Adriána Foltána a Jitky Foltánovej, obaja bytom Lovčica-Trubín, Lovčica 60, za kúpnu cenu 2,- €/m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok parc. CKN č. 426/13 je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo manželov Foltánových.


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4043618

Úvodná stránka