Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Lovčica-Trubín plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

 

Predmet nájmu:

 

Poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v Obci Lovčica-Trubín v kat. úz. Trubín na liste vlastníctva č. 1856 v celosti parcely registra C

- č. 1043 - trvalé trávne porasty o výmere 1419 m2,

- č. 1417 - trvalé trávne porasty o výmere 76 m2,

- č. 1420 - trvalé trávne porasty o výmere 39 m2,

- č. 1423 - trvalé trávne porasty o výmere 94 m2,

- č. 1425 - trvalé trávne porasty o výmere 217 m2,

- č. 1427 - trvalé trávne porasty o výmere 63 m2,

- č. 2570/3 - trvalé trávne porasty o výmere 3982 m2,

- č. 2687/4 - trvalé trávne porasty o výmere 2500 m2,

- č. 1504 - trvalé trávne porasty o výmere 4620 m2,

- č. 1529 - trvalé trávne porasty o výmere 6664 m2,

- č. 1639 - trvalé trávne porasty o výmere 15769 m2,

- č. 1752 - trvalé trávne porasty o výmere 5954 m2,

- č. 1783 - trvalé trávne porasty o výmere 276 m2,

- č. 1885 - trvalé trávne porasty o výmere 6503 m2,

- č. 2149 - trvalé trávne porasty o výmere 2355 m2,

- č. 2152 - trvalé trávne porasty o výmere 13222 m2,

- č. 2517 - trvalé trávne porasty o výmere 132885 m2,

- č. 2525 - trvalé trávne porasty o výmere 57107 m2,

- č. 2526 - trvalé trávne porasty o výmere 14738 m2,

- č. 2527 - trvalé trávne porasty o výmere 1619 m2,

- č. 2626 - trvalé trávne porasty o výmere 28259 m2,

- č. 2627 - trvalé trávne porasty o výmere 385966 m2,

- č. 2670 - trvalé trávne porasty o výmere 66323 m2,

- č. 2705/3 - trvalé trávne porasty o výmere 24344 m2,

- č. 2724 - trvalé trávne porasty o výmere 63335 m2,

- č. 2794 - trvalé trávne porasty o výmere 126148 m2,

- č. 1332 - trvalé trávne porasty o výmere 157240 m2,

- č. 1860 - trvalé trávne porasty o výmere 18371 m2,

- č. 2137 - trvalé trávne porasty o výmere 838 m2,

- č. 2140 - trvalé trávne porasty o výmere 42983 m2,

- č. 2357 - trvalé trávne porasty o výmere 8743 m2,

- č. 2397 - trvalé trávne porasty o výmere 8890 m2,

- č. 2518 - trvalé trávne porasty o výmere 1751 m2,

- č. 2520 - trvalé trávne porasty o výmere 6192 m2,

- č. 2521 - trvalé trávne porasty o výmere 899 m2,

- č. 2522 - trvalé trávne porasty o výmere 10602 m2,

- č. 2628 - trvalé trávne porasty o výmere 154805 m2,

- č. 2721 - trvalé trávne porasty o výmere 47757 m2,

- č. 2792 - trvalé trávne porasty o výmere 1761 m2,

- č. 1643/1 - orná pôda o výmere 10207 m2,

- č. 1855 - orná pôda o výmere 276269 m2,

- č. 2573 - orná pôda o výmere 10631 m2.

 

Nájomné: 3966,06 € za rok podľa znaleckého posudku znalca Ing. Vendelína Senciho č. 3/2018 zo dňa 12.3.2018.

 

Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

Pre nájomcu:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín so sídlom 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447.

 

Doba nájmu:

 

Od 1.11.2018 na dobu určitú 15 rokov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín tento majetok dlhodobo užíva so starostlivosťou riadneho hospodára a riadne a včas plní svoje záväzky z predchádzajúcich nájomných zmlúv, preto podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy za nájomné v obvyklej výške.


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 438/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 25.10.2018


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4453814

Úvodná stránka