Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín, k. ú. Trubín, parc. č. CKN 646/3, vyznačený ako ostatná plocha o výmere 118 m2, zapísaný na LV č. 1, v prospech Ing. Ondreja Dobrockého a Ing. Heleny Dobrockej, bytom Žiar nad Hronom,  za kúpnu cenu 2,- €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že uvedený pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou tvoriacou výlučné vlastníctvo Ing. Ondreja Dobrockého a Ing. Heleny Dobrockej.


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 92/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02.03.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4126943

Úvodná stránka