Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oficiálne webové sídlo obce Lovčica - Trubín


Pozvánka na zasadanie 17.10.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lovčica-Trubín, ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018 t. j. v piatok o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

STAROSTA OBCE LOVČICA–TRUBÍN

                                                                   V Lovčici-Trubíne dňa  12. 10. 2018 

 

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

zvolávam

 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LOVČICA-TRUBÍN,

 

ktoré sa uskutoční dňa 17. 10. 2018  t. j.  v piatok  o  17,00 hod. v  zasadačke Obecného úradu Lovčica-Trubín.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh VZN č. 1/2018  stanovenie výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Lovčica-Trubín
 4. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Žiadosti
 6. Rôzne
 7. Diskusia poslancov
 8. Záver.

 

Rudolf  Námešný

starosta obce

 

Aktuálny rok 2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúkVytlačiť
 

Obec Lovčica–Trubín, so sídlom Lovčica 116, 966 23  Lovčica–Trubín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie:

1. pozemku parc. č. CKN 1596/4 vyznačená ako orná pôda o výmere 1112 m2,

2. pozemku parc. č. CKN 1596/2 vyznačená ako orná pôda o výmere 1113 m2,

obidva nachádzajúce sa v katastrálnom území Lovčica. 

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Lovčica–Trubín ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok, je 21,82 €/m2.

 

Špecifické požiadavky:

 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku.
 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lovčici-Trubíne alebo poštou na adresu: Obec Lovčica–Trubín, Lovčica 116, 966 23 Lovčica–Trubín tak, aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Lovčici-Trubíne najneskôr do  12. 07. 2018 do 12 hodiny.

 

Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/2 – Neotvárať!“, „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/4 – Neotvárať!“

 

Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

 • fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
 • právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e)    ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva    

       alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť   

       všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

f)     čestné vyhlásenie záujemcu:

 • fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

g)    súhlas  záujemcu  so  spracovaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona  č.  122/2013  Z.  z.

       o  ochrane   osobných  údajov   v  znení   neskorších   predpisov   v rozsahu,  v  akom  boli

       poskytnuté na vedenie evidencie.

 

Obec Lovčica-Trubín si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží cestou starostu obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Lovčici-Trubíne, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne len odporúčací charakter.

           

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045 /679 01 26 alebo osobne na Obecnom úrade v Lovčici- Trubíne v kancelárii OÚ, kontaktná osoba: p. Rudolf Námešný, starosta obce.


 
 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 404/2018

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09.10.2018 začala na zák ...viac...

Zverejnené 9.10.2018


 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4269242

Úvodná stránka