Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Zámery

Zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve  Obce Lovčica-Trubín, nachádzajúci sa v k. ú. Lovčica, časť parcely CKN č. 467/28, druh zastavaná plocha a nádvorie, v požadovanej výmere 110 m2 za účelom poľnohospodárskeho využitia, vo výške nájomného 11 €/rok na dobu 7 rokov v prospech Maroša Lietavu, bytom Lovčica  80, Lovčica-Trubín. 
 
Dôvodom  hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že  pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo p. Lietavu.

 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaObec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín  parc. č. CKN 636/14 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Trubín o výmere 106 m2 Miroslavovi Bahnovi, bytom Lovčica-Trubín a Rudolfovi Bahnovi, bytom Lovčica-Trubín, za kúpnu cenu 2 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  skutočnosť, že pozemok je pre obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo Miroslava Bahnu a Rudolfa Bahnu.


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaObec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín  parc. č. CKN 622/8 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie  v katastrálnom území Trubín o výmere 53 m2 MUDr. Daliborovi Pružincovi a MUDr. Daniele Pružincovej, obidvaja bytom Lovčica-Trubín, za kúpnu cenu 2 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  skutočnosť, že pozemok je pre obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo MUDr. Dalibora Pružinca.

Štefan Horvát
starosta obce
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín v k. ú. Trubín parc. č. CKN 646/32 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 Michaelovi Kyselovi, 965 01  Žiar nad Hronom, za kúpnu cenu 2 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  skutočnosť, že pozemok je pre obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou tvoriacou výlučné vlastníctvo Bc. Michaela Kyselu.


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín  parc. č. CKN 646/36 v katastrálnom území Trubín o výmere 149 m2 Michaele Glezgovej, 966 01 Dolná Ždaňa 210, za kúpnu cenu 2 €/m2.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je  skutočnosť, že pozemok je pre obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo Michaely Glezgovej.                                                                                                        

 

                                                                               Štefan Horvát

                                                                               starosta obce


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín parc. č. CKN 692/4 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Trubín o výmere 391 m2 podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Eliške Krumlovej, bytom Trubín 15, Lovčica-Trubín, za kúpnu cenu 954,04 €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami tvoriacimi výlučné vlastníctvo Elišky Krumlovej.

 

Štefan Horvát
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúkVytlačiť
 

Obec Lovčica–Trubín, so sídlom Lovčica 116, 966 23  Lovčica–Trubín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie:

1. pozemku parc. č. CKN 1596/4 vyznačená ako orná pôda o výmere 1112 m2,

2. pozemku parc. č. CKN 1596/2 vyznačená ako orná pôda o výmere 1113 m2,

obidva nachádzajúce sa v katastrálnom území Lovčica. 

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Lovčica–Trubín ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok, je 21,82 €/m2.

 

Špecifické požiadavky:

  • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku.
  • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
  • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lovčici-Trubíne alebo poštou na adresu: Obec Lovčica–Trubín, Lovčica 116, 966 23 Lovčica–Trubín tak, aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Lovčici-Trubíne najneskôr do  12. 07. 2018 do 12 hodiny.

 

Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/2 – Neotvárať!“, „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/4 – Neotvárať!“

 

Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

  • fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
  • právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e)    ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva    

       alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť   

       všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

f)     čestné vyhlásenie záujemcu:

  • fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
  • právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

g)    súhlas  záujemcu  so  spracovaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona  č.  122/2013  Z.  z.

       o  ochrane   osobných  údajov   v  znení   neskorších   predpisov   v rozsahu,  v  akom  boli

       poskytnuté na vedenie evidencie.

 

Obec Lovčica-Trubín si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží cestou starostu obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Lovčici-Trubíne, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne len odporúčací charakter.

           

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045 /679 01 26 alebo osobne na Obecnom úrade v Lovčici- Trubíne v kancelárii OÚ, kontaktná osoba: p. Rudolf Námešný, starosta obce.


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Lovčica-Trubín plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

 

Predmet nájmu:

 

Poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v Obci Lovčica-Trubín v kat. úz. Trubín na liste vlastníctva č. 1856 v celosti parcely registra C

- č. 1043 - trvalé trávne porasty o výmere 1419 m2,

- č. 1417 - trvalé trávne porasty o výmere 76 m2,

- č. 1420 - trvalé trávne porasty o výmere 39 m2,

- č. 1423 - trvalé trávne porasty o výmere 94 m2,

- č. 1425 - trvalé trávne porasty o výmere 217 m2,

- č. 1427 - trvalé trávne porasty o výmere 63 m2,

- č. 2570/3 - trvalé trávne porasty o výmere 3982 m2,

- č. 2687/4 - trvalé trávne porasty o výmere 2500 m2,

- č. 1504 - trvalé trávne porasty o výmere 4620 m2,

- č. 1529 - trvalé trávne porasty o výmere 6664 m2,

- č. 1639 - trvalé trávne porasty o výmere 15769 m2,

- č. 1752 - trvalé trávne porasty o výmere 5954 m2,

- č. 1783 - trvalé trávne porasty o výmere 276 m2,

- č. 1885 - trvalé trávne porasty o výmere 6503 m2,

- č. 2149 - trvalé trávne porasty o výmere 2355 m2,

- č. 2152 - trvalé trávne porasty o výmere 13222 m2,

- č. 2517 - trvalé trávne porasty o výmere 132885 m2,

- č. 2525 - trvalé trávne porasty o výmere 57107 m2,

- č. 2526 - trvalé trávne porasty o výmere 14738 m2,

- č. 2527 - trvalé trávne porasty o výmere 1619 m2,

- č. 2626 - trvalé trávne porasty o výmere 28259 m2,

- č. 2627 - trvalé trávne porasty o výmere 385966 m2,

- č. 2670 - trvalé trávne porasty o výmere 66323 m2,

- č. 2705/3 - trvalé trávne porasty o výmere 24344 m2,

- č. 2724 - trvalé trávne porasty o výmere 63335 m2,

- č. 2794 - trvalé trávne porasty o výmere 126148 m2,

- č. 1332 - trvalé trávne porasty o výmere 157240 m2,

- č. 1860 - trvalé trávne porasty o výmere 18371 m2,

- č. 2137 - trvalé trávne porasty o výmere 838 m2,

- č. 2140 - trvalé trávne porasty o výmere 42983 m2,

- č. 2357 - trvalé trávne porasty o výmere 8743 m2,

- č. 2397 - trvalé trávne porasty o výmere 8890 m2,

- č. 2518 - trvalé trávne porasty o výmere 1751 m2,

- č. 2520 - trvalé trávne porasty o výmere 6192 m2,

- č. 2521 - trvalé trávne porasty o výmere 899 m2,

- č. 2522 - trvalé trávne porasty o výmere 10602 m2,

- č. 2628 - trvalé trávne porasty o výmere 154805 m2,

- č. 2721 - trvalé trávne porasty o výmere 47757 m2,

- č. 2792 - trvalé trávne porasty o výmere 1761 m2,

- č. 1643/1 - orná pôda o výmere 10207 m2,

- č. 1855 - orná pôda o výmere 276269 m2,

- č. 2573 - orná pôda o výmere 10631 m2.

 

Nájomné: 3966,06 € za rok podľa znaleckého posudku znalca Ing. Vendelína Senciho č. 3/2018 zo dňa 12.3.2018.

 

Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

Pre nájomcu:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín so sídlom 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447.

 

Doba nájmu:

 

Od 1.11.2018 na dobu určitú 15 rokov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín tento majetok dlhodobo užíva so starostlivosťou riadneho hospodára a riadne a včas plní svoje záväzky z predchádzajúcich nájomných zmlúv, preto podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy za nájomné v obvyklej výške.


 
 
Položky 1-10 z 15
ÚvodÚvodná stránka