Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Civilná ochrana obyvateľstva

Civilná ochrana obyvateľstva 01

co_obyv.jpgAKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNYCH UDALOSTIACH


Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. To, ako dokážu zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodnej reakcie na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých ľudí.

Každý z nás by si mal osvojiť základné informácie o spôsoboch a postupoch, ktoré mu pomôžu v prípade potreby ochrániť život, zdravie alebo majetok.

Nasledujúce informácie majú  usmerniť vaše konanie v prípade akútneho ohrozenia, pomôcť spo¬znať možné nebezpečenstvo a poskytnúť základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy je potrebná pomoc.

Vážení čitatelia,
dnes začíname s predstavovaním súborov informačných blokov všeobecných vedomostí z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia, ale postupne Vám ponúkneme aj niektoré úzko tematické súbory informácií.

 

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc?  Volaj číslo 112 (Európske číslo tiesňového volania)

KTO PATRÍ DO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (ĎALEJ LEN IZS)?

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operátori tiesňovej linky 112
Základné záchranné zložky IZS:

 • • Hasičský a záchranný zbor,
 • • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • • Horská záchranná služba,
 • • Banská záchranná služba.

Ostatné záchranné zložky IZS:

 • • Ozbrojené sily Slovenskej republiky,
 • • obecné (mestské) hasičské zbory,
 • • závodné hasičské útvary,
 • • závodné hasičské zbory,
 • • pracoviská vykonávajúce štátny dozor,alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
 • • jednotky civilnej ochrany,
 • • obecná (mestská polícia),
 • • Slovenský Červený kríž,
 • • iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci v tiesni.
 • • kontrolné chemické laboratórium CO,

Útvary policajného zboru

 

ČO JE TO TIESEŇ?

TIESEŇ je stav, pri ktorom je bezprostred¬ne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?

VOLAJTE LEN V PRÍPADE, KEĎ JE OHROZENÝ: ŽIVOT, ZDRAVIE, MAJETOK ALEBO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

 • • Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
 • • Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
 • • Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
 • • Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.

Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

 • • V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.
 • • Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste. Nezrušte ho¬vor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.


Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR, Slovenská Ľupča
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, ObÚ Žiar nad Hronom
 

Projekt CO


 

Civilná ochrana obyvateľstva 02

Vážení čitatelia,
   položili ste si niekedy otázku pri počutí sirény, čo to vlastne znamená? Ak nie, tak  tu je  vysvetlenie.

              Čo znamená, keď zaznie siréna? (Varovné signály)

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:

1/   hrozí alebo vznikla mimoriadna udalosť,
2/   podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
3/   počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hláse¬ním obecného (mestského) rozhlasu.

                                         Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej uda¬losti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

OHROZENIE VODOU
šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo  koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhla¬suje signálom KONIEC OHRO¬ZENIA – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál sa ihneď po skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní roz¬hlasových a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obcí.

Kolísavým tónom sirén v trva¬ní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz vzdušný poplach.

PRESKÚŠANIE prevádzky¬schopnosti systémov varova¬nia obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén, po predchádzajúcom in¬formovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Dôležité telefónne kontaktyVTU a KM MV SR Slovenská Ľupča,  Odbor CO a KR ObÚ Žiar nad Hronom,  
                                                                                                                                                                                   Pokračovanie na budúce


 

Civilná ochrana obyvateľstva 03


 
ÚvodÚvodná stránka