Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

VZN

Navrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovčica-Trubín č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účinnosť: 1.1.2012

N Á V R H
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lovčica-Trubín č.  3/2011
o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

     Obec Lovčica-Trubín v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 79 ods. 2, § 81, § 82, § 83 a § 103 zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   a drobné   stavebné   odpady   v   znení   neskorších   predpisov   u s t a n o v u j e

§ 1
Základné ustanovenie

         1. Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na  § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a    s  účinnosťou od 1. januára 2012:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lovčica-Trubín v zdaňovacom období roku 2012.


PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Čl. I
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Základ dane

     Správca dane ustanovuje na území obce Lovčica-Trubín hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy v k. ú. Lovčica vo výške 0,07 €/m2, k.ú. Trubín vo výške 0,07 €/m2,
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,06 €/m2.
     Takto určená hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu lesných pozemkov alebo rybníkov s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy nepreukáže znaleckým posudkom.  


§ 3
Sadzba dane

     Správca dane určuje pre pozemky na území obce Lovčica-Trubín ročnú sadzbu dane z pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady - 0,30 %,
b) trvalé trávne porasty – 0,30 %,
c) záhrady – 0,30 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – 2,50 %,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,30 %,
f) zastavané plochy a nádvoria – 0,30 %,
g) stavebné pozemky – 0,30 %,
h) ostatné plochy – 0,30 %.


Čl. II
DAŇ ZO STAVIEB

§ 4
Sadzba dane

Správca dane určuje pre stavby na území obce Lovčica-Trubín ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
    a/ 0,070 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
    b/ 0,070 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
    c/ 0,250 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
    d/ 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo  bytových domov,
    e/ 0,300 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
    f/ 0,500 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
    g/ 0,170 € za ostatné stavby.


Čl. III
DAŇ Z BYTOV

§ 5
Sadzba dane

     Správca dane na území obce Lovčica-Trubín určuje:
- ročnú  sadzbu  dane  z  bytov  za  každý  aj  začatý  m2 podlahovej plochy  bytu
  nachádzajúceho sa v bytovom dome vo výške 0,070 €,
- ročnú  sadzbu  dane z bytov  za každý  aj začatý m2  podlahovej plochy  nebytového
  priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:
- 0,070 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
- 0,500 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,
- 0,200 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž.

Čl. IV
                                                     § 6
Oslobodenie od dane

     Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dani z pozemkov na:
- pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

DRUHÁ ČASŤ

Čl. I
Daň za psa

1. Správca dane na území celej obce Lovčica-Trubín určuje ročnú sadzbu dane za psa vo výške 4,00 € na jedného psa. Určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


Čl. II

Daň za užívanie verejného priestranstva


Správca dane na území celej obce Lovčica-Trubín určuje daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj neúplný m2 a neúplný deň nasledovne:
a/ pri skládkach stavebného materiálu, palív,
   /účtované od 4. dňa vzniku skládky/                               0,10 €/m2/deň
b/ pri ostatných skládkach
   /účtované od 2. dňa vzniku skládky/                               0,35 €/m2/deň
c/ pri predajných akciách
    za užívanie verejného priestranstva určeného
    na príležitostný predaj (5m2 pri predajni JEDNOTA
    v Lovčici a v Trubíne)                                                  0,35 €/m2/deň
d) pre nepojazdné autá, vraky áut,
      obytné prívesy                                                             0,35 €/m2/deň
      e) pre osobné autá parkujúce mimo vyhradeného
         parkoviska                                                                       1,00 €/m2/deň
      f) autá nad 1,5 tony slúžiace na podnikanie                      170,00 €/rok
        (vrátane kamiónov)
      g) pre iné súkromné účely /účtovať od 4.dňa/                    0,25 €/m2/deň.

2. Daňová povinnosť vzniká dátumom uvedeným v písomnej žiadosti, resp. ústnym oznámením daňovníka o zabratí verejného priestranstva. Užívanie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené so správcom dane.
3. Daňová povinnosť zaniká dňom, keď je verejné priestranstvo uvoľnené a uvedené do pôvodného stavu. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr do 10 dní od uvoľnenia verejného priestranstva v hotovosti u správcu dane, okrem ročných sadzieb dane, ktoré správca dane vyrubí jednorázovo platobným výmerom do 31. 3. bežného roka.

5. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo za akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne, športové a verejnoprospešné účely.


Čl. III
Daň za ubytovanie

1.  Správca dane na území celej obce Lovčica-Trubín určuje ročnú sadzbu dane za ubytovanie
     vo výške 0,20 € na jednu osobu a prenocovanie.

2. Platiteľ dane písomne predloží zúčtovanie a odvedie vybranú daň správcovi dane do pokladne 1x štvrťročne do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka s predložením knihy ubytovaných za zdaňovacie obdobie k nahliadnutiu správcovi dane.


Čl. IV
Daň za predajné automaty

1. Správca dane na území celej obce Lovčica-Trubín určuje ročnú sadzbu dane za predajné automaty vo výške 35,00 € na jeden predajný automat.
2. Daň za predajné automaty je splatná bez vyrubenia platobným výmerom do 31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Prevádzkovateľ predajných automatov je povinný označiť predajný automat obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je predajný automat umiestnený.


Čl. V
Daň za nevýherné hracie prístroje 

1. Správca dane na území celej obce Lovčica-Trubín určuje ročnú sadzbu dane za nevýherné
     hracie prístroje vo výške 17,00 € na jeden nevýherný hrací prístroj.

2. Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná bez vyrubenia do 31. 1. tohto zdaňovacieho obdobia.

3. Prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov je povinný označiť uvedený prístroj obchodným menom a sídlom prevádzkovateľa a názvom a sídlom zariadenia, v ktorom je nevýherný hrací prístroj umiestnený.


TRETIA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedôjde k  určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len platiteľ).

2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok za odpady obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

3. Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.


4. Priznanie k poplatku za odpady je poplatník povinný podať obci Lovčica-Trubín. Priznanie podáva poplatník, ktorému vznikne poplatková povinnosť a u ktorého nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30. dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sadzba poplatku za odpady

1. Sadzba poplatku za odpady je 0,0328 € za osobu a kalendárny deň, príp, pre právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na území obce 0,0328 € za zamestnanca a kalendárny deň, teda ročná sadzba poplatku  je 12,00 € .

2. Zaplatením ročnej sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady má platiteľ nárok na 4 žetóny/osoba/rok.

3. V prípade, že v priebehu roka platiteľ zaplatí alikvotnú sadzbu poplatku, je povinný doplatiť rozdiel do ceny celého žetónu. Cena celého žetónu je 3 € .

4. Poplatník  je povinný žetóny využiť v tom roku, za ktorý má zaplatený miestny poplatok. Žetóny nie sú prenosné do budúceho roka.

5. Cena ďalšieho žetónu, zakúpeného nad stanovený počet 4 žetóny/osoba/rok, je  2,50 € .

Zníženie,  odpustenie a úhrada poplatku

1. Obec na základe § 83 zák. 582/2004:
- odpustí poplatok:
- v plnej výške obci a obecným prevádzkam - hospodárska činnosť obce, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí,
- v plnej výške poplatníkovi, ktorý sa v chate, chalupe alebo v dome na individuálnu rekreáciu zdržiava len príležitostne a v uvedených nehnuteľnostiach nie je prihlásená na trvalý pobyt žiadna osoba,
- v plnej výške za deti narodené v príslušnom roku,
- zníži poplatok:
- o sumu 9 € študujúcej mládeži po predložení dokladu o ich ubytovaní v domovoch mládeže, študentských domovoch pre študujúcu mládež, potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia o prihlásení na prechodný pobyt, (ak študent v roku končí návštevu školy – poplatok sa zníži o 6,00 €, ak študent v roku začína štúdium na škole – poplatok sa zníži o 3 €),
- o sumu 6,00 € občan po predložení čestného prehlásenia, že sa v kalendárnom roku dlhodobo, min. 180 dní, zdržiava v zahraničí,
- o alikvotnú sumu občanovi po predložení potvrdenia od správcu miestneho poplatku za komunálne odpady, že za aké obdobie na jeho území menovaný občan zaplatil uvedený poplatok.

2. O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe písomnej zdôvodnenej žiadosti poplatníka za odpady, alebo platiteľa poplatku popr. návrhu starostu obce.
3. Poplatok za odpady za príslušný rok je splatný bez osobitnej výzvy priamo na základe platobného výmeru a to  jednou splátkou splatnou do 31. marca daného roka. Ak je poplatok za odpady vyšší ako 30,00 € u fyzickej osoby, 200,00 € u právnickej osoby, platiteľ môže poplatok uhradiť v dvoch splátkach a to: 1. splátka do 31. marca a 2.  splátka do 30. septembra daného roka. Právo výberu o spôsobe platenia (či jednou alebo dvomi splátkami) má platiteľ poplatku.

4. Poplatok a jednotlivé splátky poplatku je možné uhrádzať v hotovosti do pokladne  obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet obce. Právo výberu patrí platiteľovi poplatku.

Záverečné ustanovenie

1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje  Všeobecne  záväzné  nariadenie  o podmienkach  a  vyberaní  miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2010 zo dňa 09. 12. 2010.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Lovčica-Trubín sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2012 uznieslo dňa .......................

Účinnosť
     Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


 

Vyvesené:  25. 11. 2011
Zvesené:

 


                                                                                    Rudolf Námešný
                                                                                         starosta obce

ÚvodÚvodná stránka