Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 523/2016

Obec Lovčica-Trubín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Lovčica-Trubín, Lovčica 116, 966 23  Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.


 

Oznámenia o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 170/2019

Zverejnené 8.3.2019


 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 523/2016Vytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín ako správny orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.10.2016 začala na základe žiadosti p. Juraja Horvátha, bytom Trubín 143, 966 23 Lovčica-Trubín, konanie o vydanie súhlasu na výrub 116 ks stromov a 20 m2 krovín rastúcich na pozemku parc. CKN č. 1974, trvalé trávnaté porasty, v k. ú. Trubín, z dôvodu znovu obnovenia pasienky na chov dobytka.  

 

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne na Obecný úrad, Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica-Trubín, alebo elektronicky na adresu: obecnyuradlt@stonline.sk.


 
 
ÚvodÚvodná stránka