Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Oznamy

Oznamy obecného úradu

Ochrana osobných údajovVytlačiť
 

gdpr_th.pngTýmto  Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a  článkom 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od 22.07.2018 do 02.08.2018Vytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Lovčica-Trubín za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúkVytlačiť
 

Obec Lovčica–Trubín, so sídlom Lovčica 116, 966 23  Lovčica–Trubín v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie:

1. pozemku parc. č. CKN 1596/4 vyznačená ako orná pôda o výmere 1112 m2,

2. pozemku parc. č. CKN 1596/2 vyznačená ako orná pôda o výmere 1113 m2,

obidva nachádzajúce sa v katastrálnom území Lovčica. 

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Lovčica–Trubín ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok, je 21,82 €/m2.

 

Špecifické požiadavky:

 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku.
 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
 • Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lovčici-Trubíne alebo poštou na adresu: Obec Lovčica–Trubín, Lovčica 116, 966 23 Lovčica–Trubín tak, aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Lovčici-Trubíne najneskôr do  12. 07. 2018 do 12 hodiny.

 

Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/2 – Neotvárať!“, „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 1596/4 – Neotvárať!“

 

Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

 • fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
 • právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e)    ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva    

       alebo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť   

       všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

f)     čestné vyhlásenie záujemcu:

 • fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Lovčica-Trubín,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lovčici-Trubíne, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lovčica-Trubín, zamestnancom Obce Lovčica-Trubín,  hlavným kontrolórom Obce Lovčica-Trubín, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

g)    súhlas  záujemcu  so  spracovaním  osobných  údajov  v zmysle  zákona  č.  122/2013  Z.  z.

       o  ochrane   osobných  údajov   v  znení   neskorších   predpisov   v rozsahu,  v  akom  boli

       poskytnuté na vedenie evidencie.

 

Obec Lovčica-Trubín si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží cestou starostu obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Lovčici-Trubíne, ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Lovčici-Trubíne len odporúčací charakter.

           

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 045 /679 01 26 alebo osobne na Obecnom úrade v Lovčici- Trubíne v kancelárii OÚ, kontaktná osoba: p. Rudolf Námešný, starosta obce.


 
 

Návrh - Záverečného účtu obce Lovčica-Trubín za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Lovčica-Trubín v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok vo vlastníctve Obce Lovčica-Trubín, k. ú. Trubín, parc. č. CKN 646/3, vyznačený ako ostatná plocha o výmere 118 m2, zapísaný na LV č. 1, v prospech Ing. Ondreja Dobrockého a Ing. Heleny Dobrockej, bytom Žiar nad Hronom,  za kúpnu cenu 2,- €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že uvedený pozemok je pre Obec Lovčica-Trubín neupotrebiteľný a nachádza sa v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťou tvoriacou výlučné vlastníctvo Ing. Ondreja Dobrockého a Ing. Heleny Dobrockej.


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec Lovčica-Trubín plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

 

Predmet nájmu:

 

Poľnohospodárske pozemky vedené v katastri nehnuteľností v Obci Lovčica-Trubín v kat. úz. Trubín na liste vlastníctva č. 1856 v celosti parcely registra C

- č. 1043 - trvalé trávne porasty o výmere 1419 m2,

- č. 1417 - trvalé trávne porasty o výmere 76 m2,

- č. 1420 - trvalé trávne porasty o výmere 39 m2,

- č. 1423 - trvalé trávne porasty o výmere 94 m2,

- č. 1425 - trvalé trávne porasty o výmere 217 m2,

- č. 1427 - trvalé trávne porasty o výmere 63 m2,

- č. 2570/3 - trvalé trávne porasty o výmere 3982 m2,

- č. 2687/4 - trvalé trávne porasty o výmere 2500 m2,

- č. 1504 - trvalé trávne porasty o výmere 4620 m2,

- č. 1529 - trvalé trávne porasty o výmere 6664 m2,

- č. 1639 - trvalé trávne porasty o výmere 15769 m2,

- č. 1752 - trvalé trávne porasty o výmere 5954 m2,

- č. 1783 - trvalé trávne porasty o výmere 276 m2,

- č. 1885 - trvalé trávne porasty o výmere 6503 m2,

- č. 2149 - trvalé trávne porasty o výmere 2355 m2,

- č. 2152 - trvalé trávne porasty o výmere 13222 m2,

- č. 2517 - trvalé trávne porasty o výmere 132885 m2,

- č. 2525 - trvalé trávne porasty o výmere 57107 m2,

- č. 2526 - trvalé trávne porasty o výmere 14738 m2,

- č. 2527 - trvalé trávne porasty o výmere 1619 m2,

- č. 2626 - trvalé trávne porasty o výmere 28259 m2,

- č. 2627 - trvalé trávne porasty o výmere 385966 m2,

- č. 2670 - trvalé trávne porasty o výmere 66323 m2,

- č. 2705/3 - trvalé trávne porasty o výmere 24344 m2,

- č. 2724 - trvalé trávne porasty o výmere 63335 m2,

- č. 2794 - trvalé trávne porasty o výmere 126148 m2,

- č. 1332 - trvalé trávne porasty o výmere 157240 m2,

- č. 1860 - trvalé trávne porasty o výmere 18371 m2,

- č. 2137 - trvalé trávne porasty o výmere 838 m2,

- č. 2140 - trvalé trávne porasty o výmere 42983 m2,

- č. 2357 - trvalé trávne porasty o výmere 8743 m2,

- č. 2397 - trvalé trávne porasty o výmere 8890 m2,

- č. 2518 - trvalé trávne porasty o výmere 1751 m2,

- č. 2520 - trvalé trávne porasty o výmere 6192 m2,

- č. 2521 - trvalé trávne porasty o výmere 899 m2,

- č. 2522 - trvalé trávne porasty o výmere 10602 m2,

- č. 2628 - trvalé trávne porasty o výmere 154805 m2,

- č. 2721 - trvalé trávne porasty o výmere 47757 m2,

- č. 2792 - trvalé trávne porasty o výmere 1761 m2,

- č. 1643/1 - orná pôda o výmere 10207 m2,

- č. 1855 - orná pôda o výmere 276269 m2,

- č. 2573 - orná pôda o výmere 10631 m2.

 

Nájomné: 3966,06 € za rok podľa znaleckého posudku znalca Ing. Vendelína Senciho č. 3/2018 zo dňa 12.3.2018.

 

Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 

Pre nájomcu:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín so sídlom 966 23 Lovčica-Trubín, IČO: 00210447.

 

Doba nájmu:

 

Od 1.11.2018 na dobu určitú 15 rokov.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 

Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín tento majetok dlhodobo užíva so starostlivosťou riadneho hospodára a riadne a včas plní svoje záväzky z predchádzajúcich nájomných zmlúv, preto podľa § 13 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy za nájomné v obvyklej výške.


 
 

Zámery predať majetok obce s dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zamery.pdf zamery.pdf (762.3 kB)

 
 

Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v roku 2018Vytlačiť
 

kalendar_vyvozu_odpadu.png


 
 

Zber plastov v obci Lovčica-Trubín v roku 2018Vytlačiť
 

 • 10.01.2018
 • 07.02.2018
 • 07.03.2018
 • 04.04.2018
 • 02.05.2018
 • 13.06.2018
 • 11.07.2018
 • 08.08.2018
 • 05.09.2018
 • 03.10.2018
 • 14.11.2018
 • 12.12.2018

 
 

Rozpočet obce Lovčica-Trubín na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie OU-ZH-PLO-2017/000492-800 o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v ku LovčicaVytlačiť
 


 
 

FyzioKlub - Mgr. Helena SedliakováVytlačiť
 

Nachádza sa v Polyfunkčnom objekte pri Obecnom úrade Lovčica-Trubín.

Zámer pracoviska: fyzioterpeutické služby zamerané na aktiváciu odzravovacích procesov, rekonvalensceniu a regeneráciu organizmu s využitím rôznych špeciálnych rehabilitačných metód a fyzioterapeutických prístupov. Vykonávame liečebnú telesnú výchovu s odborným dohľadom a konzultáciou nastaveného rehabilitačného programu. Máme k dispozícii fyzikálnu terapiu s využitím elektroliečby a suchého uhličitého kúpeľa.

Pre občanov obce Lovčica-Trubín poskytujeme bezplatné poradenstvo ohľadne správnho používania kompenzačných pomôcok: nemecké, francúzsky barly, vychádzkové paličky, chodúľky, chodítka, ortopedické pomôcky, bandáže. Niektoré kompenzačné pomôcky vieme aj bezplatne zapožičať.

 

Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 0908 112 617

Web: http://fyzioklub.webnode.sk/


 
 

Aktuality zo života v obci

Naša obec na Google Street ViewVytlačiť
 

Spoločnosť Google nafotila takmer celé Slovenko. V ich službe Google Street View je nafotená aj naša obec. Virtualnú prehliadku našej obce si môžete prezriet cez službu Google Street View

 

 


 
 


4043633

Úvodná stránka