Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

ssd.pngStredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce/mesta. SSD, a.s. je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa Zákona č. 251/2012  o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

 1. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 2. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,
 3. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti

      do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

 1. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 2. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 3. vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V tejto súvislosti  tiež uvádzame, že podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považujeme za spoločný záujem SSD, a.s., Vašej obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás všetkých. Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti  s dodávkou elektrickej energie.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a informovanie občanov Vašej obce/mesta – vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSD, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Najmä, aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSD, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to od SSD, a.s. písomne splnomocnené)

vstup na ich pozemky za účelom odstránenia a okliesňovaní stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní  pilčíckych prác patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiaca    November – December  ..................v  obci ........... .

V prípade Vašich otázok prosíme kontaktovať zodpovednú osobu za SSD, a.s.:

Vedúci Strediska údržby  VN a NN :..........................., tel. číslo:                   e-mail:    

V zmysle § 47 ods. 7 Zákona o ochrane prírody a krajiny Vám zároveň ako orgánu ochrany prírody oznamujeme, že plánujeme previesť odstránenie a okliesnenie stromov aj iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení) v obci/meste.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Rudolf Beránek
vedúci
Stredoslovenská distribučná, a.s

 

Upozornenie

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia, považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:

Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o

a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.

Podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:

 

 1. a)   zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

         b)   vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
         c)   vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti  2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
 

 1. uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 2. vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 3. vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť      prevádzky sústavy.
 4. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 11 a § 43 s osobitným zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a),

Podľa § 91 ods. 1 písm. b) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy.

V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSD, a.s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia, a bude brániť SSD, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSD, a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku vznikne SSD, a.s. škoda, bude SSD, a.s. nútená  si vzniknutú škodu od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občiansko-súdnom konaní (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že zabránenie vstupu SSD, a.s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:

- všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., (kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

- poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia – podľa § 286 Trestného zákona - kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí poruchu prevádzky energetického zariadenia potresce sa odňatím slobody na štyri až osem rokov.


 
 
ÚvodÚvodná stránka