Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieVytlačiť
 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieObec Lovčica-Trubín, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadní v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") príslušným stavebným úradom, posúdila žiadosť Bc. Michaela Kysulu, bytom Pod Donátom 1375/6, 965 01 Žiar nad Hronom o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Novostavba rodinného domu" na pozemkoch parc. č CKN 313/1, CKN 646/36 a CKN 46/323 v katastrálnom území Trubín, obec Lovčica-Trubín, zo dňa 36.07.2019 v územnom konaní o umiestnení staby spojeného so stavebným konaním a na základe výsledkov uskutočnehého konania podľa § 37, 62 stavebného zákona, v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), rozhodla takto:

Podľa § 39a, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 435/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa povoľuje stavba: "Novostavba rodinného domu" na pozemkoch parcelné čísla: CKN 313/1, CKN 646/36 a CKN 46/323 v katastrálnom území: Trubín, obec Lovčica-Trubín.

Viac informácii v súbore na stiahnutie:


 
 
ÚvodÚvodná stránka