Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-TrubínHľadať
 
 

Ako vybaviť

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady
1.Vlastník bytu (domu):
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
 - Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).

2.Manžel / manželka, nezaopatrené dieťa:
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Oznámenie o uzavretí manželstva.
 - U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

3.Nájomca bytu (domu):
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
 - Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).

4.Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
 - Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
 - Vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony).
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloži ich úradne overené súhlasy.
 - Vojenská knižka (pri prihlasovaní z inej obce / mesta).


Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje
Obecný úrad -

Doba vybavenia
na počkanie

Poplatok
bez poplatku
 


 

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotn ...
 

 

Prihlásenie na pobyt v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Lovčica-Trubín. Potrebné doklady 1.Vlastník bytu (domu): - Platný obči ...
 

 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni ...
 

 

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie. Potrebné doklady Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potv ...
 

 

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý občanovi s trvalým pobytom na území mesta vystaví obecný ...
 
ÚvodÚvodná stránka