Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Lovčica-Trubín

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovčica - Trubín » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-45 z 139
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
0000-00000Adrián Foltán a Jitka FoltánováKúpna zmluvakúpa pozemku (zastavané plochy a nádvoria)94,00 €27.11.2017nestanovený
000,000Ján KútnikKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti 104,00 €7.11.2017nestanovený
43/2017/35HYZA a.s.RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 43/2017/35dodávanie hydiny, hydinových výrobkov a iný potravinársky tovar0,00 €19.9.2017nestanovený
00000-0000-00Maroš LietavaNájomná zmluva na pozemoknájom časti pozemku11,00 € (jednotková)13.9.2017nestanovený
OU_2017_0809Zberné suroviny Žilina a.s.Zmluva uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov0,00 €30.8.2017nestanovený
17/27/054/199Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/054/199 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac...úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta1 153,32 €30.8.2017nestanovený
17/27/054/189Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 17/27/054/189 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zparacovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto...práva a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa3 537,28 €28.8.2017nestanovený
00-0-0-0-00Mgr. Helena SedliakováZmluvaNájom nebytových priestorov 604,08 €10.8.2017nestanovený
000-00-00000ANTON ANTOL s.r.o.Kúpna zmluvaDodávka pekárenských výrobkov0,00 €14.8.2017nestanovený
2000/288Remek, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/288práva a povinnosti zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS 492,00 €28.4.2017nestanovený
2017/DC01/001STRABAG s.r.o.Zmluva o dielo číslo: 2017/DC01/001Výstavba miestnej komunikácie - Pri Obecnom úrade, Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Pri telocvični, Oprava miestenej komunikácie - ulica Resla, Oprava miestnej komunikácie - ulica Za jednotou47 394,16 €1.3.2017nestanovený
000-00000-0Poľnohospodárske družstvo Lovčica-TrubínZámenná zmluvavýmena nehnuteľnosti0,00 €16.3.2017nestanovený
1080001515AXA d.d.s, a.s.Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluva č. 108001515Zmena výšky príspevku zamestnávateľa na DDS0,00 €9.3.2017nestanovený
1000004837STABILITA, d.d.s., a.s.Dodatok č.1 k zamestnávateľske zmuve číslo 100004837Výška a rozdelenie zamestnávateľského príspevku0,00 €13.3.2017nestanovený
00320838/BB187NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Dodatok č.1 k zamestnávateľske zmuve č. 00320838/BB187Zmena výšky príspevku zamestnávateľa na DDS0,00 €8.3.2017nestanovený
00000000-0-00-00Zita Bahnová, Mária Macková, Mária Kuniaková, Milan Pilník, Emília Pastuchová,Kúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti55,00 €24.2.2017nestanovený
ZV/01/2017MASLEN s.r.o.Zmluva číslo ZV/01/2017 o prenájme informačných a reklamných tabúľPrenájom informačných a reklamných tabúľ, plachtových banerov typu: /Reklamná tabuľa na rozmeru a typu nezáleží/0,00 €26.1.2017nestanovený
dodatok č.1Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.Dodatok č.1 zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 4.12.2009Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu bude vykonávaný v mesiacoch marec až november v periodicite 1 x 14 dní0,00 €nestanovenýnestanovený
00000-0-00-00Pavol Baláž, Renáta BalážováKúpna zmluvapredaj a kúpa nehnuteľnosti4,00 €5.1.2017nestanovený
264/2016Poľnohospodárske družstvo Lovčica-TrubínNájomná zmluva č. 264/2016prenájom nehnuteľností1 758,28 €1.12.2016nestanovený
20/2016SPORTECH, s. r. o.ZMLUVA O DIELO č. 20/2016Rekonštrukcia existujúceho mantinelového systému viacúčelového ihriska14 562,00 €30.11.2016nestanovený
00-0-0-0000-000Mesto Žiar nad HronomZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov0,00 €10.10.2016nestanovený
00-00-000--00000MUDr. Dalibor PružinecDodatok k zámennej zmluve0,00 €28.9.2016nestanovený
5190031614Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie6,50 €28.9.2016nestanovený
16/27/052/236Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyDOHODA 16/27/052/236Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktívačnej činnosti...0,00 €23.9.2016nestanovený
1/16Ben-mont, s. r. o.Zmluva o dielo č. 1/16dodanie pl. okien Incon podľa 1616765, ktoré tvoria prílohu tejto zmluv do stavby Materská škôlka.2 678,02 €9.8.2016nestanovený
00-00-000--0MUDr. Dalibor PružinecZámenná zmluva 224,00 €2.9.2016nestanovený
00--0-0Monika VajsováKúpna zmluvaprevod vlastníckého práva k nehnuteľnosti24,00 €4.7.2016nestanovený
000-0000000000000000Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lovčica-TrubínZámenná zmluva0,00 €27.5.2016nestanovený
ABO-Z 501757/01/2014Messer Tatragas, spol s r. o.Zmluva o nájmenájom oceľových fliaš88,62 €2.6.2016nestanovený
000000000Valman, s.r.o.Kúpna zmluva"Školské ovocie"0,00 €20.6.2016nestanovený
SZH0722201505ENVI - PAK, a.s.Zmluva č. SZH0722201505 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovPredmetom zmluvy je rámcova dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.0,00 €1.6.2016nestanovený
00-0-0-000Dušan LizákZmluva o dieloRekonštrukcia strešného plášťa na objekte Obce Lovčica-Trubín9 998,82 €27.5.2016nestanovený
ZIO/30600Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Zmluva č ZIO/30600/Žiar nad Hronom - obchvat/1192/Va o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správyPredmetom zmluvy je formáno-právne odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v čl: 11 ods 2 tejto zmluv do správy. 155 335,15 €17.5.2016nestanovený
dod. č.2Peter VrtákDodatok č.2 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zo dňa 22.2.20160,00 €12.5.2016nestanovený
dod.Peter VrtákDodatok ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti zo dňa 22.2.20160,00 €22.2.2016nestanovený
01/05/2016ENVIPOL, s.r.o.Zmluva o dielo č. 01/05/2016Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá: Zámer pre činnosť - Zberný dvor Lovčica-Trubín 700,00 €10.5.2016nestanovený
3/2016/MŽPIng. Viktor CsalaZmluva o dielo č. 3/2016/MŽPvykonanie diela podľa tejto zmluvy - Zberný dvor Lovčica - Trubín4 500,00 €3.5.2016nestanovený
0-0-00----00Jozef HorvátNájomná zmluvaprenájom nehnuteľnosti - ostatná plocha1,00 €20.4.2016nestanovený
--0-00Jozef HorvátZmluva o vecnom bremenezriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodného potrubia, elektrického vedenia0,00 €22.4.2016nestanovený
0-0-0--000DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb0,00 €26.4.2016nestanovený
16/27/054/152Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská ŠtiavnicaDohoda č. 16/27/054/152 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projetku "Cesta z kruhu nezamestnanosti" podla § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nieposkytnutie príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov0,00 €26.4.2016nestanovený
160401EU PROFI, s.r.o.Zmluva o dielo číslo 160401Spracovanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní - podľa požiadavky a pokynu 140,00 €15.4.2016nestanovený
04/2016RENOVIA, s. r. o.Zmluva o dielo č.: 04/2016Údržba miestnych komunikácié v obci Lovčica-Trubín17 686,10 €11.4.2016nestanovený
0-0-0-00-0-0-000Jozef BojoNájomná zmluvaprenechanie nehnuteľnosti do nájmu1,00 €29.2.2016nestanovený
Položky 1-45 z 139


3503363

Úvodná stránka